Jessie White Mario, Louise Colet and the Italian Risorgimento