STUDY OF B ---> PI L NU AND B ---> RHO L NU DECAYS AND DETERMINATION OF |V(UB)|