Aqueous photo(electro)catalysis with eumelanin thin films