Tirofiban counteracts endothelial cell apoptosis through the VEGF/VEGFR2/pAkt axis