Variazioni del tenore di tebaina in capsule di Papaver bracteatum Lindl. di diversa età.