Poly[oxytetradecanedioyloxy-1,4-phenylene-(2-methylvinylene)-1,4-phenylene]. A polymer showing monotropic mesomorphism