Isolation of cDNA fragments hybridizing to rat brain specific mRNAs