Hpt impairs the anti-atherosclerotic function of Apolipoprotein E.