Yang Zhen, Kangxi Huangdi yijia (The Family of Emperor Kangxi), Beijing Xue Yuan chubanshe (Xue Yuan Publishing House), Peking, 1994, pp.438