Probit Analysis for Seismic Failure of Atmospheric Oil Storage Tanks