Il pancreas endocrino del telosteo Diplodus sargus.